Podkarpackie - Przestrzeń otwarta

Komunikat nr 1

Warunki uczestnictwa

 

W finałach XXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych – Podkarpackie 2023 mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki:
– zarejestrowani w Powszechnym Systemie Ewidencji Ludności (PESEL) lub posiadać obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej i indywidualny i niepowtarzalny identyfikator we właściwym dla danego państwa w rejestrze,
– posiadający licencję właściwego PZS lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez dany PZS,
– posiadający aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu
– zagraniczni, których udział określają przepisy właściwego PZS, w ilościach oraz rocznikach podanych w regulaminach Systemu Sportu Młodzieżowego na rok 2023, zamieszczonych na stronie internetowej olimpiady: www.olimpiada.podkarpackie.eu

Łącznie w finałach XXIX OOM w Sportach Zimowych Podkarpackie 2023 uczestniczyć będzie ok. 1711 osób, w tym ok. 1212 zawodników, ok. 196 trenerów, ok. 276 sędziów, ok. 27 delegatów i przedstawicieli polskich związków sportowych.

Ostatecznej weryfikacji uprawnień zawodników do startu dokonuje sędzia główny / delegat techniczny powołany przez właściwy PZS najpóźniej w dniu rozpoczęcia finałów OOM, na konferencji technicznej.

 

Każdy uczestnik OOM winien legitymować się dowodem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna), znać swój numer PESEL, a zawodnicy dodatkowo posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 817)

 

 

Zgłoszenia

 

Warunkiem przyjęcia ekipy wojewódzkiej i osób funkcyjnych jest przedstawienie podczas akredytacji wypełnionej i podpisanej przez wszystkich uczestników (zawodników, trenerów, opiekunów, sędziów, przedstawicieli PZS) listy meldunkowej / pokwitowania świadczeń oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych na stronie internetowej www.olimpiada.podkarpackie.eu. Każda ekipa wojewódzka w poszczególnych sportach składa jedną listę meldunkową (zawodników i trenerów) podpisaną przez kierownika ekipy wyznaczonego przez właściwe wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenie sportowe. W przypadku sędziów listę meldunkową akceptuje Sędzia Główny, a innych osób funkcyjnych – koordynator sportu.

 

Zgłoszenia ekip wojewódzkich dokonują wyłącznie wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia sportowe na drukach, które są do pobrania ze strony internetowej XXIX OOM: www.olimpiada.podkarpackie.eu. Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń reprezentacji wojewódzkich w poszczególnych sportach należy przesłać w wersji elektronicznej (Excel) i podpisanego skanu (np. pdf) na adres: organizatora oom.podkarpackie2023@gmail.com oraz biura wyników mpikierski@wp.pl i adres elektroniczny bezpośredniego organizatora, który zostanie podany w Komunikacie nr 2. Terminy nadsyłania zgłoszeń zostaną podane oddzielnie dla każdego sportu w Komunikacie nr 2. Wersję papierową Zgłoszenia podpisaną przez WISS należy niezwłocznie przesłać listownie na adres biura PFS, podany w niniejszym komunikacie

 

Finanse

Organizator podczas finałów XXIX OOM w Sportach Zimowych Podkarpackie 2023 zabezpiecza: wyżywienie i zakwaterowanie uczestników w ilościach zgodnych z regulaminem SSM danego sportu, koszty organizacji zawodów (obsługa sędziowska, obsługa medyczna, przygotowanie obiektów sportowych oraz zakup wyposażenia i sprzętu sportowego, obsługa techniczna zawodów, niezbędne materiały do przeprowadzenia zawodów np. krążki, piłki itp.), nagrody regulaminowe (medale, dyplomy w konkurencjach oraz puchary, dyplomy w klasyfikacji klubowej i wojewódzkiej) oraz upominki dla uczestników w ilościach przewidzianych regulaminem SSM.

 

Koszty dojazdu ekip wojewódzkich pokrywają jednostki delegujące. Dodatkowe koszty wynikające z decyzji podjętych bez uzgodnienia z organizatorem, ponosi jednostka, w imieniu której występowała dana osoba. Sędziom uczestniczącym w zawodach w ilościach regulaminowych przysługuje ryczałt w wysokości określonej w ogłoszeniu przez Ministra Sportu i Turystyki „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich” oraz zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca rozgrywania zawodów i z powrotem, na podstawie biletów publicznego transportu zbiorowego (oryginałów) z uwzględnieniem przysługującej ulgi lub ryczałtu kilometrowego w stawce 0,50 zł / km

 

Opieka medyczna i ubezpieczenie

 

Każdy zawodnik winien legitymować się aktualnymi badaniami lekarskimi (patrz pkt. I. Warunki uczestnictwa). Dodatkowo każdy uczestnik winien znać nr PESEL (informacje niezbędne w przypadku udzielania pomocy ambulatoryjnej lub przyjęcia do szpitala).

Na obiektach sportowych będzie obecny zespół medyczny, który będzie udzielał doraźnej pomocy medycznej w trakcie trwania zawodów, a także bezpośrednio przed i po zawodach.
Uczestnicy zawodów w trakcie ich trwania będą objęci polisą NNW. W przypadku nieszczęśliwego wypadku osoby zainteresowane będą mogły pobrać kopię polisy NNW w biurze zawodów danego sportu celem zgłoszenia zdarzenia ubezpieczycielowi.

 

Komunikaty dyscyplin i biuro Olimpiady

 

W poszczególnych sportach będą publikowane na bieżąco szczegółowe wyniki rozegranych konkurencji (wywieszane w miejscu rozgrywania zawodów dostępnym dla zainteresowanych, publikowane na stronach internetowych bezpośrednich organizatorów, itp.).
Centralne biuro olimpiady będzie publikować na stronie olimpiady wyniki rozegranych konkurencji oraz w możliwie najkrótszym czasie (po otrzymaniu wszystkich wyników) klasyfikacje z naliczonymi punktami systemu sportu młodzieżowego.
Wszelką korespondencję listowną w trakcie trwania całej olimpiady proszę przesyłać na adres biura PFS w Rzeszowie (patrz pkt. IX Kontakt)

 

Nagrody dla zwycięzców

 

Zawodnicy w poszczególnych konkurencjach sportowych za zajęcie miejsca od 1 do 3 otrzymają medale i za miejsca od 1 do 8 – dyplomy.
W łącznej klasyfikacji klubowej i wojewódzkiej każdego sportu, kluby i województwa za zajęcie miejsca od 1 do 3 otrzymują puchary i za miejsca od 1 do 8 – dyplomy.

 

Ceremonia otwarcia i zakończenia XXIX OOM w Sportach Zimowych 2023

 

Ceremonia otwarcia XXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych 2023 odbędzie się w dniu 19.01.2023 w Sanoku na lodowisku Areny Sanok, przy ulicy Królowej Bony 4.

Termin i miejsce ceremonii zakończenia OOM zostanie podany w późniejszym terminie. Podczas ceremonii zamknięcia olimpiady za zajęcia miejsc 1 do 8 w klasyfikacji generalnej klubowej oraz wojewódzkiej zostaną wręczone puchary i dyplomy.

 

 

Kontakt

 

Podkarpacka Federacja Sportu
ul. Pułaskiego 13a
35-011 Rzeszów
www.olimpiada.podkarpackie.eu
oom.podkarpackie2023@gmail.com

Rzeszów, dnia 5 stycznia 2023

 

Motyw ozdobny. Linia