Podkarpackie - Przestrzeń otwarta

Regulamin pokazów

REGULAMIN IMPREZY pod nazwą „Podkarpackie Pokazy Lotnicze w Mielcu”. 24 czerwca 2023 – Lotnisko ul. Wojska Polskiego 3, Mielec.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1160, zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

 

2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: „Podkarpackie Pokazy Lotnicze w Mielcu” (zwanej dalej: IMPREZĄ ), która odbędzie się w dniu 24.06.2023 r. w Mielcu na Lotnisku, przy ul. Wojska Polskiego 3. Organizatorem Imprezy jest CMA PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 181a/14; 30-663 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000287685, NIP: 9451968783, REGON: 356549517 (zwaną dalej: „ORGANIZATOREM”), działający na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

 

 

§2

 

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania IMPREZY będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest IMPREZA. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania IMPREZY zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Wejście na teren IMPREZY jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści niniejszego Regulaminu.

 

 

§3

 

Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników IMPREZY, poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na terenie IMPREZY i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest IMPREZA, a także korzystania z urządzeń znajdujących się na tym terenie.

 

 

§4

 

 

Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

 

– „SŁUŻBY PORZĄDKOWE” oznacza powołane przez ORGANIZATORA osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem agencji ochrony „HEKTOR SECURITY”, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w IMPREZIE, w tym do kontroli uprawnień UCZESTNIKÓW IMPREZY do wstępu na TEREN IMPREZY oraz zachowania Uczestników Imprezy podczas jej trwania, jak również służby medyczne, przeciwpożarowe i inne powołane do zabezpieczenia IMPREZY;

 

– “TEREN IMPREZY” oznacza wyznaczony na planie fragment obiektu lotniska w Mielcu – część naziemną, na którym przeprowadzana jest IMPREZA lub inne miejsce, na które IMPREZA może zostać przeniesiona z ważnych powodów, co podane zostanie do publicznej wiadomości przed IMPREZĄ; teren IMPREZY odgrodzony zostanie przez ORGANIZATORA w widoczny sposób;

 

– “UCZESTNIK IMPREZY” oznacza każdą osobę znajdującą się na terenie IMPREZY, poza SŁUŻBAMI PORZĄDKOWYMI oraz ORGANIZATOREM i podmiotami, za pomocą których ORGANIZATOR realizuje IMPREZĘ.

 

PRAWO WSTĘPU

 

§5

1. Prawo do wstępu mają:
a) wszystkie osoby zainteresowane wydarzeniem, po zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści Regulaminu; wstęp na teren IMPREZY jest bezpłatny;
b) Przedstawiciele służb państwowych i komunalnych oraz porządkowych i informacyjnych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji służbowych po wcześniejszym zgłoszeniu się do ORGANIZATORA;

 

2. Prawa do wstępu nie mają:
a) Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających;
b) Osoby wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji, w tym osoby wobec których orzeczono zakaz wstępu na imprezę masową;
c) Osoby posiadające broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w § 10 Regulaminu;
d) Osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku IMPREZY.

 

 

3. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych oraz ocena zachowania pod kątem stwarzania zagrożenia bezpieczeństwa należy do wyłącznego uznania SŁUŻB PORZĄDKOWYCH oraz ORGANIZATOR.

 

4. SŁUŻBY PORZĄDKOWE oraz ORGANIZATOR mają prawo wyprosić z terenu IMPREZY osoby naruszające zasady bezpieczeństwa na terenie IMPREZY. Ocena naruszenia zasad bezpieczeństwa na terenie IMPREZY należy do wyłącznego uznania SŁUŻB PORZĄDKOWYCH oraz ORGANIZATORA

 

5. Osoby małoletnie (poniżej 18 roku życia) mogą uczestniczyć w IMPREZIE tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.

 

6. Nadzór i opiekę nad osobami małoletnimi sprawują ich pełnoletni opiekunowie. Nie jest dozwolone pozostawianie małoletnich bez opieki i nadzoru. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za będące pod ich opieką osoby małoletnie oraz ich działania na zasadach ogólnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 


ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

 

§6

 

1. ORGANIZATOR zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na IMPREZIE oraz porządek podczas trwania IMPREZY, poprzez m.in.:
a) SŁUŻBY PORZĄDKOWE i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru – firmę ochroniarską HEKTOR SECURITY oraz służby techniczne ORGANIZATORA;
b) udostępnienie pomocy medycznej – punkt medyczny oraz asystencka służba medyczna;
c) zapewnienie strażackiej służby asystenckiej;
d) prawidłowe zabezpieczenie terenu Imprezy (bramki zaporowe, wykrywacze metalu) i oznakowanie terenu Imprezy;

 

§7

 

UCZESTNICY IMPREZY oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na TERENIE IMPREZY zobowiązani są stosować się do poleceń SŁUŻB PORZĄDKOWYCH oraz ORGANIZATORA Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku nieuzasadnionego niestosowania się do poleceń, o których mowa w § 7 zd. 1 powyżej, SŁUŻBY PORZĄDKOWE oraz ORGANIZATOR mogą wyprosić UCZESTNIKA z terenu IMPREZY.

 

§8

 

1. UCZESTNICY IMPREZY oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na TERENIE IMPREZY, zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na IMPREZIE, a w szczególności zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać wszystkich postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na TERENIE IMPREZY, itp.

2. Uczestnicy IMPREZY przyjmują do wiadomości, iż poziom hałasu w części Imprezy obejmującej występy estradowe może przekroczyć dopuszczalne warunki prawnie określone.

 

3. UCZESTNICY IMPREZY przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren IMPREZY, jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu ich wizerunku, w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem lub relacją przedstawiającą IMPREZĘ przez Administratora danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora. UCZESTNICY IMPREZY przyjmują do wiadomości, że Administratorem danych osobowych UCZESTNIKÓW IMPREZY jest ORGANIZATOR. UCZESTNICY IMPREZY przyjmują do wiadomości, że przysługuje im prawo wglądu, sprostowania i usunięcia danych osobowych, a także przeniesienia ich do innego podmiotu oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej może być w każdym czasie wycofana. W przypadku naruszenia przez ORGANIZATORA obowiązków wskazanych powyżej, UCZESTNIKOM IMPREZY przysługuje skarga do organu nadzorczego. W imieniu osób niepełnoletnich zgoda, o której mowa w ust. 3 zdanie pierwsze jest wyrażana przez ich opiekunów prawnych, poprzez wstęp na teren IMPREZY.

 

§9

 

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie IMPREZY:
broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
materiałów wybuchowych;
wyrobów pirotechnicznych;
materiałów pożarowo niebezpiecznych;
napojów alkoholowych;
napojów w szklanych butelkach;
otwartych butelek plastikowych z napojami oraz butelek o pojemności przekraczającej 500 ml;
środków odurzających lub substancji psychotropowych;
instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym;
nakryć głowy i twarzy służących do maskowania się celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji;
przedmiotów o dużej objętości lub rozmiarze;
hulajnóg, rowerów i innych środków transportu oraz przypinania ich bo ogrodzenia i innych elementów infrastruktury związanej z imprezą;
wskaźników laserowych lub podobnych źródeł światła;
balonów z helem, dronów i innych przedmiotów latających

 

2. ORGANIZATOR nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie IMPREZY jest zabronione.

 

3. Przedmioty uznane za szczególnie niebezpieczne mogą być zatrzymane przez SŁUŻBY PORZĄDKOWE bez prawa zwrotu lub z prawem zwrotu po zakończeniu IMPREZY, według uznania SŁUŻB PORZĄDKOWYCH lub Organizatora.

 

4. Ponadto kategorycznie zabrania się:
 przechodzenia przez barierki zaporowe;
 wchodzenia do pomieszczeń i na obszar objęty zakazem wstępu osób nieupoważnionych;
 rzucania jakimikolwiek przedmiotami;
 rozniecania ognia, zapalania jakichkolwiek petard lub fajerwerków lub innych materiałów pirotechnicznych;
 sprzedawania towarów oraz prowadzenia akcji promocyjnych bez pisemnej zgody ORGANIZATORA;
 w jakikolwiek sposób blokowania dróg wejścia i wyjścia oraz dróg ewakuacyjnych;
 używania dronów i innych urządzeń/przedmiotów latających;
 wnoszenia na teren imprezy balonów z helem i ich wypuszczania.

 

 

§10

 

Wprowadzanie zwierząt na teren IMPREZY nie jest dozwolone z wyjątkiem psów-przewodników osób niepełnosprawnych;

 

§11

 

1. SŁUŻBY PORZĄDKOWE, legitymując się stosownym identyfikatorem, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, celem sprawdzenia, czy osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w §10 Regulaminu;
b) sprawdzania uprawnień osób do przebywania na IMPREZIE, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – odmowy wstępu na teren Imprezy lub wezwania ich do opuszczenia IMPREZY;
c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem IMPREZY, a w przypadku niewykonania tych poleceń – odmowy wstępu na teren IMPREZY lub wezwania ich do opuszczenia IMPREZY;
d) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.);
e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia;

 

§12

 

SŁUŻBY PORZĄDKOWE są obowiązane usuwać z TERENU IMPREZY osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

 

§13

 

Osobom, którym odmówiono wstępu na IMPREZĘ lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z TERENU IMPREZY zgodnie z Regulaminem lub Ustawą nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem ORGANIZATORA.

 

§14

 

Sprzęt techniczny obsługujący IMPREZĘ rozmieszczony jest na TERENIE IMPREZY, tj. na scenie oraz na backstage’u technicznym.

 

§15

 

1. UCZESTNICY mają prawo przebywać na terenie Imprezy wyłącznie w miejscu wskazanym przez ORGANIZATORA. UCZESTNICY znajdują się w miejscu innym niż wskazane przez ORGANIZATORA na własną odpowiedzialność. W takim przypadku UCZESTNIKOM IMPREZY nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem ORGANIZATORA.

 

2. Przebywanie w strefach do tego nieprzeznaczonych (np. w strefach wyłączonych) lub niewykonywanie poleceń upoważnionych do tego podmiotów, może skutkować utratą życia lub zdrowia.

 

3. UCZESTNICY oświadczają, że mają świadomość, że równolegle do IMPREZY, na terenie lotniska organizowane będą przez inny niż ORGANIZATOR podmiot pokazy lotnicze, a ORGANIZATOR nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przebieg i organizację pokazów lotniczych. UCZESTNICY mają świadomość ryzyka związanego z pokazami lotniczymi. W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia, w tym ewentualnego wypadku luB szkody związanych z pokazem lotniczym, UCZESTNICY IMPREZY nie będą z tego tytułu podnosić jakichkolwiek roszczeń względem ORGANIZATORA IMPREZY.

 

§16

 

1. ORGANIZATOR zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a) pracownicy obsługi, SŁUŻBY PORZĄDKOWE i ORGANIZATOR znają rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
b) SŁUŻBY PORZĄDKOWE muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej;
c) w trakcie trwania IMPREZY obecna będzie strażacka służba asystencka.
2. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie IMPREZY powinny:
a) natychmiast powiadomić SŁUŻBY PORZĄDKOWE;
b) unikać paniki;
c) stosować się do poleceń SŁUŻB PORZĄDKOWYCH i komunikatów;
d) kierować się do wyjść ewakuacyjnych wyznaczonymi drogami;
e) nie utrudniać dojazdu służb ratowniczych.

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

§17

 

ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania IMPREZY bez wcześniejszego uprzedzenia.

 

§18

 

ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie IMPREZY z uzasadnionych powodów, np. siła wyższa, UCZESTNIKOM z tego tytułu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem ORGANIZATORA.

 

§19

 

ORGANIZATOR IMPREZY nie ponosi odpowiedzialności finansowej za rzeczy wartościowe wniesione na teren IMPREZY.

 

§20

 

ORGANIZATOR IMPREZY zastrzega sobie prawo do pociągnięcia do odpowiedzialności materialnej i karnej osób, które dopuszczą się zachowań powodujących zniszczenia, dewastację lub utratę mienia będącego na wyposażeniu obiektów IMPREZY, oraz osób łamiących postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

 

PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY

 

§21

 

Kto nie wykonuje polecenia porządkowego lub wezwania, wydanego na podstawie Ustawy przez SŁUŻBY PORZĄDKOWE lub służby informacyjne, w czasie i miejscu imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000,00 zł.

§22

 

Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 295, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 1954), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§23

 

Wszelkie prawa do nazwy i logo IMPREZY są zastrzeżone na rzecz ORGANIZATORA.

 

§24

 

ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą ORGANIZATORA, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

 

§25

 

SŁUŻBY PORZĄDKOWE mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

§26

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 1 czerwca 2023 roku.

 

 

§27

 

 

Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a) w siedzibie organizatora CMA PL Sp. z o.o., ul. Wielicka 181a/14; 30-663 Kraków,
b) na stronie internetowej www.cma.pl,
c) w widocznym miejscu przy wejściu na teren imprezy.

§28

 

Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w §28 pkt. 1 na piśmie, przesyłką poleconą.

 

§29

 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

 

Organizator

 

 

Baner kierujący do serwisu Podkarpackich Pokazów Lotniczych

Pasek z logotypami organizatorów VI Podkarpackich Pokazów Lotniczych: Podkarpackie, Miasto Mielec, PZL Mielec, Lotnisko Mielec, Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego, Specjalna Strefa Ekonomiczna Mielec, Fundacja Biało-Czerwone Skrzydła.