Podkarpackie - Przestrzeń otwarta

Regulamin imprezy masowej

REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ oraz terenu przylegającego do terenu imprezy masowej.

Mielec, Lotnisko 24.06.2023
Impreza plenerowa: Podkarpackie Pokazy Lotnicze w Mielcu

 

Regulaminem terenu obejmuje się teren Lotniska oznaczony działkami nr 19/15 39/2-0, 39/28, 39/22, 39/24, 39/26, 41/10, 41/12, zlokalizowanych w granicach SSE EUROPARK Mielec o łącznej powierzchni 23,80 ha ( w tym teren imprezy masowej 15 500 m2 ).

 

Regulamin wydany jest przez organizatora przeprowadzającego imprezę pod nazwą Podkarpackie Pokazy Lotnicze w Mielcu, którym jest: CMA PL Sp. z o.o..

 

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na w/w. terenie. Teren imprezy masowej obejmuje obszar 15 000 m2, wyznaczony. Każda osoba przebywająca poza terenem imprezy masowej, na terenie przyległym obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób przebywających na terenie imprezy masowej oraz przyległym do terenu imprezy masowej, a także urządzeń znajdujących się na nim. Wszystkie osoby przebywające na terenie przyległym do terenu imprezy są zobowiązane do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

Regulamin terenu zostanie udostępniony uczestnikom (wydruk wielkoformatowy) przy wejściu na teren imprezy oraz w siedzibie Organizatora : CMA PL Sp. z o.o. ul. Wielicka 181a/14; 30-663 Kraków

§ 1

Wstęp na teren imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.

 

§ 2

 

Osobom wchodzącym i obecnym na terenie imprezy zabrania się:

 

1) wnoszenia lub posiadania w jej trakcie broni, ostrych narzędzi, materiałów wybuchowych lub pożarowo niebezpiecznych lub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników obiektu;
2) wnoszenia, posiadania lub używania napojów alkoholowych oraz środków odurzających;
3) samowolnego korzystania i podłączania jakichkolwiek odbiorników elektrycznych do instalacji elektrycznej, gazowej i manipulowania przy tych instalacjach;
4) wchodzenia poza oznaczone i wytyczone zaplecza socjalne dla służb obsługujących
imprezę masową;
5) sprzedaży i wypuszczania balonów helowych;
6) wnoszenia i używania dronów i innych obiektów latających;
7) niszczenia tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci i wszystkich innych rzeczy znajdujących się na terenie imprezy;
8) zaśmiecania terenu imprezy.

 

§ 3

 

Z terenu imprezy zostaną usunięte osoby, które:

1) zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób;
2) pomimo zakazu wniosły zakazane środki bądź narzędzia;
3) zostały wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe;
4) nie stosują się do poleceń organizatora i służb porządkowych.

 

§ 4

 

Osoby obecne na imprezie zobowiązane są stosować się do poleceń Porządkowych Organizatora i Służb Porządkowych.

 

§ 5

 

Osoby znajdujące się na terenie przyległym do terenu imprezy są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 6

 

W przypadku stawiania oporu Służbom Porządkowym osoby wymienione w § 2 pkt. 1–3 zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.

 

 

§ 7

 

 

Za osoby małoletnie przebywające na terenie imprezy odpowiedzialność ponoszą ich dorośli
opiekunowie.

 

 

§ 8

 

 

Zakaz wstępu na teren przyległy do terenu imprezy dotyczy:

 

1) pojazdów prywatnych osób uczestniczących w imprezie i innych osób w żaden sposób niezwiązanych z organizacją imprezy;
2) osób zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

 

 

§ 9

 

 

Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu i wizerunku. 

Baner kierujący do serwisu Podkarpackich Pokazów Lotniczych

Pasek z logotypami organizatorów VI Podkarpackich Pokazów Lotniczych: Podkarpackie, Miasto Mielec, PZL Mielec, Lotnisko Mielec, Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego, Specjalna Strefa Ekonomiczna Mielec, Fundacja Biało-Czerwone Skrzydła.